6
5_ _ 6.80 .
- +
1700
=4,5_ 4 .
- +
1000
=3 7 .
- +
1050
=4 6 .
- +
300
=4 5.50 .
- +
550
.=2.7_ 7 .
- +
350
: 4 950 .
,
,
,

Glumex/Zakley